“depa-ใต้บน” เร่งผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับทุกภาคส่วน เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox)

Loading

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2564, จังหวัดภูเก็ต – นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส), นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนการดำเนินงานการเตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 และประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ร่วมกับผู้ประกอบการ พร้อมรับฟังแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้แนวคิด “Phuket Tourism Sandbox” จากผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนเดินทางต่อไปยังด่านตรวจภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมการคัดกรองนักท่องเที่ยว

ขณะที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ลงพื้นเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมแผนการเปิดประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว (Phuket Tourism Sandbox) และการเยี่ยมชมโครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต สำหรับโครงการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ท่าเรืออ่าวปอนั้น เป็น 1 ใน 3 ของท่าเรือ ในการเตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox) ช่องทางน้ำที่ระบุใน Phuket Sandbox ตอนนี้จำกัดเพียง 3 ท่าเรือ คือ ท่าเรือรัษฎา ท่าเรืออ่าวปอ ท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อง่ายต่อการควบคุม ส่วนการตรวจเยี่ยมท่าเรือวิสิษฐ์พันวา (Smart Pier) หรือท่าเรืออัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการลงทะเบียนนักเดินทางการติดตามตัวนักท่องเที่ยวที่ลงเรือ และการติดตามเรือรวมถึงการรักษาความปลอดภัย โดยภายใต้โครงการจากการสนับสนุนจากทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในโครงการ ระบบเช็คอินอัจฉริยะเชื่อมด้วยโครงข่ายการจัดการเพียร์แพลตฟอร์ม เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการท่าเรือ ซึ่งนายชัยวุฒิ ได้กล่าวว่า ถ้าเปิด Phuket Tourism Sandbox จะมีการพิจารณาขยายท่าเรือเพิ่มขึ้นในระยะยาวเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้น

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีนโยบายว่า กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว เป็นอันดับแรก ภายใต้นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่องที่ต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนที่รัฐบาลวางไว้ โดยเชื่อมั่นว่ามาตรฐาน SHA Plus จะเป็นกลไกสำคัญ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องกักตัว พร้อมสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย และได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ภายใต้การดำเนินงานการเตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox)

โดย นายประชา ได้กล่าวถึงกระบวนการของมาตการเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox) และบทบาทของ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน ในการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบติดตามตัวหมอชนะ, Dash Board ที่ใช้สำหรับรายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนในระบบ Phuket Tourism Sandbox, ระบบ Shaba Plus เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางด้านโยบายของเมืองอัจฉริยะ เพื่อใช้ในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ และให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขณะเริ่ม Phuket Tourism Sandbox  โดยยกตัวอย่าง รูปแบบการปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และการใช้ประโยชน์ของประชาชน ผ่านการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเข้มข้น และมีประสิทธิภาพต่อไป

หลังจากนี้ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน พร้อมยกระดับการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox) โดยจะรวบรวมประเด็นที่ได้รับจากการประชุมของทุกภาคส่วน นำไปสรุปและหาแนวทางการดำเนินงานต่อไป เพื่อปรับใช้จริงในเชิงปฏิบัติการให้ Phuket Tourism Sandbox เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้เกิดการท่องเที่ยวประเทศไทยแบบวิถีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกในการนำร่อง ภายใต้นโยบายการดำเนินงานแบบบูรณาการ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการ สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/depathai/posts/4054868114591740


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210