“depa กลาง” บุกถิ่น วีรชนคนกล้าเมืองสิงห์ เตรียม MOU ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ

Loading

นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมกับ นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเจ้าหน้าที่สาขาภาคกลาง เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

สำหรับการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ระหว่าง depa กับ จังหวัดสิงห์บุรี

พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้าน Smart Economy เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.depa.or.th/th/article-view/20210813_03

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/depathai/posts/4185263974885486


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210