depa จับมือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปั้นศูนย์ AI อาชีวะ รองรับ EEC

Loading

ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อม นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมหารือโครงการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี Chonburi Technical College Industrial Artificial Intelligent Center CTC IAI Center

โดยตั้งเป้าพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่นักเรียนในระดับ ปวส. แผนกวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา กำลังคนรูปแบบ Re – Skilling และ Up – Skilling ให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบ AI (Artificial Intelligence) และรองรับแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไปในอนาคต

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.depa.or.th/th/article-view/20210616_01

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/depathai/posts/4020069931404892


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210