ดีป้า ประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่ม 92 เมือง ยกระดับสู่สมาร์ทซิตี้

Loading

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ดีป้า เดินหน้าประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่ม 92 เมือง จาก 38 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเราจัดพิธีมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โดยได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีแก่เมืองที่ได้รับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในครั้งนี้

เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ นับเป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนเมืองให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเมืองที่ได้รับประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อต่อยอดและยกระดับบริการในพื้นที่ รวมถึงการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) และการร่วมอบรมยกระดับทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพื้นที่นำร่องโครงการของ depa เพื่อนำระบบบริการอัจฉริยะกลับไปประยุกต์ใช้

ท่านรัฐมนตรีประเสริฐ เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และตั้งเป้าที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นแผนงานสำคัญของการเร่งพัฒนา Mega Program พลิกโฉมประเทศไทย สนองตอบเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness) เครื่องยนต์เครื่องที่หนึ่งของนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ The Growth Engine of Thailand

นอกจากนี้ รมว.ดีอี ยังกล่าวอีกว่า การได้รับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะถือเป็นก้าวสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่นอกจากจะได้รับการผลักดันจาก depa และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะยังจะได้รับการจับคู่ธุรกิจระหว่างเมืองและเอกชนผ่านบัญชีบริการดิจิทัล รวมถึงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงขอให้ทุกเมืองร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ให้เกิดขึ้นในประเทศต่อไป

สำหรับเมืองที่รับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในวันนั้นมีจำนวน 92 เมืองจาก 38 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน 27 เมือง ภาคเหนือตอนล่าง 9 เมือง ภาคกลาง 15 เมือง ภาคตะวันออก 7 เมือง ภาคอีสานตอนกลาง 5 เมือง ภาคอีสานตอนล่าง 5 เมือง ภาคใต้ตอนบน 9 เมือง และภาคใต้ตอนล่าง 15 เมือง โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะทั้งสิ้น 36 เมืองจาก 25 จังหวัด มีเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะทั้งสิ้น 112 เมือง ซึ่ง depa พร้อมที่จะส่งเสริมและมอบคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.posttoday.com/columnist/703057


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210