การแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

Loading

โครงการ “การแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 Cobot Contest Thailand 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 Cobot Contest Thailand 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ มีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ มากจากการประยุกต์การเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์แขนกล สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 32 ทีม จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/100063712953178/posts/pfbid02kFk6Z3gpqRFKUSZ6jbV53qzxryNwGtE1MafAeXRyAam5HNoiZBsWzkgUmRdcXC7zl/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210