ทำความรู้จัก Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

Loading

รู้จักพลังงานสะอาดกันไหม? แล้วรู้หรือไม่ว่าใครอยู่เบื้องหลังแคมเปญดีๆ แบบนี้ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักพร้อมๆ กัน

Clean Energy for Life เป็นโครงการรณรงค์สื่อสารของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) ปี พ.ศ.2563 ที่ส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อการสื่อสารหลัก “Clean Energy for Life…ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

“พลังงานสะอาด หรือ Clean Energy” ในที่นี้หมายถึง พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามที่ผลิตและใช้อยู่ในปัจุบันและอนาคต เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวมวลและชีวภาพ (Bio Energy) และพลังงานขยะ (Waste to Energy) เพื่อให้ประชาชนสามารถวางใจและมั่นใจได้ว่า พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานสะอาดจากการที่ กกพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการพลังงานทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมดุล มีมาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ของ กกพ. “กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันที่เหมาะสมเป็นธรรม” สามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้สูงสุด

โดยมี กกพ. เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานในทุกด้าน ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่เหมาะสม ได้รับประโยชน์จากทิศทางการพัฒนาที่มีพลังงานสะอาดเป็นตัวขับเคลื่อนสังคม เกิดสมดุลในทุกมิติ เชื่อมโยงทุกระดับ จากครัวเรือนสู่ชุมชน สู่สังคมโดยรวม และสู่ระดับโลก บนเส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/TheElectricPlaygroundThailand/photos/a.120063943502829/157401236435766


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210