เชียงใหม่ปลอด PM 2.5 ด้วยรถไฟฟ้า และโครงข่ายคมนาคมสู่ท่องเที่ยวยั่งยืน

Loading

เชียงใหม่ ปลอดฝุ่น PM 2.5 ด้วยรถไฟฟ้า การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และการแก้ปัญหาหมองควันไฟป่า

ข้อมูลจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และ ฝุ่น PM 2.5 การเชื่อมโยงระบบขนส่ง และเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟัง และติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ตามนโยบายรัฐบาล

การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ได้แก่

1. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินล้านนา (สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2)

2. ความคืบหน้าโครงการรถแดงไฟฟ้า (EV)

3. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบ 3 เชียงใหม่

4. แผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว 7 แห่ง

5. การพัฒนาถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเชียงใหม่ และจังหวัดในภาคเหนือ

6. การดําเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

7. การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

8. ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ยังมีนโยบายการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และ ฝุ่นละออง PM 2.5 ว่าสิ่งสำคัญคือ การลดจุดความร้อน (Hotspot) และการทำแนวกันไฟ ซึ่งต้องอาศัยร่วมแรงร่วมมือกันอย่างจริงจังทุกคนต้องช่วยกันด้วยการดูแลพื้นที่ป่า ลดการเผาป่า และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะต้องไม่เผาวัชพืชไม่เผาเศษวัสดุทางการเกษตร ให้เปลี่ยนเอามาใช้ทำปุ๋ย เพาะเห็ดหรือใช้เป็นพลังงานทดแทน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องช่วยกันปลูกป่า เพื่อให้ป่ามีความชุ่มชื้น เมื่อไม่เกิดไฟก็ไม่มีควัน แต่เมื่อเกิดไฟแล้วก็ต้องช่วยกันดับ และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ให้บรรลุผลสำเร็จได้นั้น ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1108800


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210