เบญจจินดา ลุย สมาร์ทซิตี้ จับมือ เทศบาลแหลมฉบังฯ ปลุกเมืองอัจฉริยะ

Loading

“แหลมฉบัง” ผนึก “ยูทีอี“ เครือเบญจจินดา ลุยต่อเนื่อง ”สมาร์ท ซิตี้” ดึงดิจิทัลสร้างเมืองอัจฉริยะด้าน “สมาร์ท คอมมูนิตี้” ภายใต้แนวคิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการชุมชน และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

นางสาวจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เทศบาลนครแหลมฉบัง มีแผนเตรียมพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ต้นแบบ สมาร์ท ซิตี้ ผสานข้อมูลดิจิทัลเข้ากับชุมชมปัจจุบันเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเมืองท่าพาณิชย์หลักของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ สมาร์ทซิตี้ กับ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ในเครือเบญจจินดา เพื่อร่วมดำเนินการโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยติดตั้ง เสาอัจฉริยะ Lucky Pole และ ระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง MaxiCity

เนื่องจาก MaxiCity จะสามารถบริหารจัดการเสาอัจฉริยะ Lucky Pole แบบรวมศูนย์ เพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบัง สามารถตัดสินใจบริหารจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาเมืองได้ดียิ่งขึ้น

“เทศบาล หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับประชาชน เป็นส่วนสำคัญที่จะวางแผน ผลักดันพัฒนาเมืองไปสู่ สมาร์ทซิตี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเมือง ตลอดจนส่งเสริมสังคม เศรษฐกิจในเมือง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งนำร่องจากเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ขยายผลไปสู่การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาต่อยอดในอนาคต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของประชาชนในพื้นที่ยิ่งขึ้น” นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าว

นายธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า UTE มีเป้าหมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมาร์ทซิตี้ ด้วยแนวทางขับเคลื่อนนำดิจิทัลมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเมืองและประชาชนในพื้นที่

มีรูปแบบการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรด้านกลยุทธ์ โดยยูทีอี จัดกลุ่มเป็น 2 ส่วน กลุ่มแรก พันธมิตรเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่ เช่น เทศบาลนคร หรือพื้นที่ของเอกชน กลุ่มสอง พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น โมบาย โอเปอเรเตอร์

ทั้งนี้ ภายในปี 2564 ยูทีอีมีเป้าหมายติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ไว้ไม่น้อยกว่า 4 เมือง ได้แก่ แหลมฉบัง ระยอง นครสวรรค์ ภูเก็ต

“UTE สร้างนวัตกรรมดีไซน์ เสาอัจฉริยะ Lucky Pole จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ด้วยจุดเด่นระบบฟังก์ชั่น การทำงานที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของเมืองแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานของเมือง และประชาชน” นายธนาพันธ์ กล่าว

นายชัชวาลย์ สุภัคธนาการ ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Solution & Development บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) กล่าวว่า การใช้งาน เสาอัจฉริยะ Lucky Pole และ แฟลต์ฟอร์มบริหารจัดการเมือง MaxiCity ที่เทศบาลนครแหลมฉบังจะมุ่งเน้น การสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีประสิทธิภาพและ ในด้านความปลอดภัย จะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังผ่านเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ยังสามารถแจ้งเตือนสภาพอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทันท่วงที และมุ่งเน้นให้นำข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ IoTs.ที่ติดตั้งบนเสาอัจฉริยะ Lucky Pole มาใช้แก้ปัญหา และวางแผนพัฒนาเมืองเป็นไปได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองและประชาชน

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/962249


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210