รถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับไร้คนขับระบบ 5G พัฒนาโดย วิศวะจุฬาฯ

Loading

นวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับกำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยม ล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทดลองใช้รถรับส่งไร้คนขับระบบ 5G เพื่อทดสอบศักยภาพตรวจจับวัตถุต่างๆ ขณะขับขี่แบบไร้คนขับ

แพลทฟอร์มวิจัยและทดสอบระบบรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับ (Autonomous Shuttle pod) ของวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเทคโนโลยี CAV ที่เห็นในต่างประเทศมาพัฒนาและทดสอบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่ง รถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับ เป็นการร่วมกันของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้แทนจากกรรมการบริหารของคณะฯ ทดสอบความสามารถของรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับในการตรวจจับวัตถุต่างๆ ขณะขับขี่แบบไร้คนขับ เพื่อนำไปพัฒนาการควบคุมรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับในอนาคต

รถประเภทนี้จะใช้รับส่งผู้โดยสารในช่วงต้นและท้ายของการเดินทาง (First-last mile) โดยเชื่อมต่อกับการเดินทางโหมดอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถเมล์และการเดินทางอื่นๆ โดยวิศวะฯ จุฬาฯ จะพัฒนาและนำรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับมาให้บริการรับส่ง หรือเปิดให้บริการเรียกผ่านแอปไร้คนขับเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรในอนาคต

รถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับไร้คนขับระบบ 5G พัฒนาโดย วิศวะจุฬาฯรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับไร้คนขับระบบ 5G พัฒนาโดย วิศวะจุฬาฯเทคโนโลยีรถไร้คนขับ ยานยนต์แห่งอนาคต เป็นหนึ่งใน 4 ส่วนประกอบสำคัญของยานยนต์สมัยใหม่ ที่ประกอบด้วย C-A-S-E กล่าวคือ Connected, Automated, Shared และ Electric vehicle ซึ่งถ้าเทียบกับส่วนประกอบอื่นแล้ว รถไร้คนขับต้องการความพร้อมและการผนวกรวมในระดับสูงสุด ของทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารและคมนาคม 

ดังนั้นโครงการการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G สำหรับรถรับส่งโดยสารไร้คนขับนี้ คณะวิศวะจุฬาฯ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อมาร่วมวิจัยและทดสอบระบบรถไร้คนขับในระดับต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. และ กทปส. ซึ่งในจุดเริ่มต้นนี้ทีมงานของโครงการจึงเกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ภายในคณะวิศวฯ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หากการพัฒนาเทคโนโลยีรถไร้คนขับประสบผลสำเร็จ การทดลองไม่ได้แค่ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการเดินทางด้วย ซึ่งการทดลองนี้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart MOB) เป็นศูนย์วิจัยบูรณาการแห่งแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีการศึกษาและพัฒนาด้านระบบขนส่งอัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยทางถนน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางขนส่งของสังคมผู้สูงวัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

รถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับไร้คนขับระบบ 5G พัฒนาโดย วิศวะจุฬาฯรถรับส่งผู้โดยสารไร้คนขับไร้คนขับระบบ 5G พัฒนาโดย วิศวะจุฬาฯศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การทดลองครั้งนี้ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility Research Center) มุ่งหวังให้แพลทฟอร์มรถไร้คนขับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้ เป็นแพลทฟอร์มกลางเพื่อให้นักวิจัยจากภาควิชาต่างๆ หรือแม้แต่จากคณะต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ อันจะเป็นการขยายผลการทดสอบ use case ของรถไร้คนขับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภคและผู้ใช้ท้องถนนในอนาคตต่อไป ซึ่งได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการทดสอบระบบรถไร้คนขับที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหลายส่วนให้สามาถใช้ได้จริงในอนาคต โดยใช้ระบบสื่อสาร 5G มาใช้งานระหว่างรถไร้คนขับกับระบบอื่นๆ ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/blogs/spring-life/826593


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210