เชิญชวน “คลินิก/ร้านขายยา/หน่วยงานอื่น ๆ” สมัครใช้งานระบบ “หมอพร้อม

Loading

เชิญชวน “คลินิก/ร้านขายยา/หน่วยงานอื่น ๆ” สมัครใช้งานระบบ “หมอพร้อม Station” เพื่อส่งข้อมูลผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK สำหรับแสดงผลบนแพลตฟอร์ม หมอพร้อม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://spd.moph.go.th/new_bps/mohpromtstation

สมัครใช้งานระบบ : https://mohpromtstation.moph.go.th/login


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210