ARAI ACADEMY ปรับสร้างการศึกษาใหม่ให้ทันโลก!!!

Loading

ความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกใบใหม่ ที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดทางกายภาพ-ชีวภาพ-กาลเวลา-และรัฐชาติ ส่งผลให้การศึกษาต้องปรับตัวเกือบ 360 องศาทีเดียว! เปลี่ยนให้การเรียนที่พึ่งตำราและครูผู้สอนกลายเป็นตำนาน-ไม่ใช่องค์ประกอบหลักในกระบวนระบบการศึกษาอีกต่อไป!

การสร้างประสบการณ์จริงจากการวิเคราะห์-ลงมือปฏิบัติ สร้างบทเรียนลงมือทำในสนามงานจริงในกลุ่มการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับช่าง วิศวกร เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ ที่เป็นความรู้-ทักษะที่สัมผัสจับต้องได้ เป็นความท้าทายใหม่ของระบบการศึกษาที่ต้องปรับตัวสร้างทำขึ้นอย่างจริงจัง ด้วยว่าโลกใบใหม่จะสร้างความรู้-ทักษะต่างไปวิธีท่องบ่นตามตำราเช่นการศึกษาที่ผ่านมา! การเข้าถึงแหล่งความรู้-ตำราในการสื่อสารที่ก้าวหน้าวันนี้ใครก็ทำเองได้ ไม่จำกัดกาลเวลาและเขตแดนอีกต่อไป!

วันนี้ประเทศไทยกำลังปรับสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นโลกใหม่ที่ต้องสร้างการศึกษาใหม่ ซึ่งนวัตกรรมการสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มักเกิดจากภาคเอกชนมากกว่าสถาบันการศึกษา เพราะสถาบันการศึกษาไทยถูกกดทับ-ปิดกั้นด้วยระบบ-ระเบียบ-มาตรการ ที่เก่าครึและหนักอึ้ง!

วันนี้ภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ตื่นตัวมาก จากการปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาของ EEC ให้เป็นแบบ demand driven และการกระตุ้นจากภาคการผลิตของโลกที่วันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทโดดเด่น-ก้าวหน้าสูง ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรจำเป็นยิ่งที่ต้องปรับสร้างทักษะ-ความรู้ให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป! ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมหลายกลุ่มที่ทำงานกับ EEC HDC ในการพัฒนาบุคลากร ต่างตระหนักถึงความต้องการบุคลากรยุคใหม่ที่มีความรู้-ทักษะเท่าทันโลกใบใหม่นี้

กลุ่มอุตสาหกรรม SNC จับมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาใน EEC ริเริ่มปรับรากฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตขึ้นใหม่ อาศัยพื้นที่ในโรงงาน SNC ที่เขตนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง สร้างพื้นที่และระบบการเรียนรู้ใหม่ที่เชื่อมผสานความรู้กับทักษะและทฤษฎีกับปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเข้าถึงและเข้าใจการสร้างความรู้-ทักษะยุคใหม่ผ่านประสบการณ์ตรงแบบที่เรียกว่า Univertory (University + Factory) โดย SNC ร่วมมือกับ EEC HDC เปิดสถาบันการเรียนรู้ยุคใหม่ชื่อ ARAI Academy ขึ้นในโรงงาน (A=automation, R=robotics, A=AI, I=lot) SNC สร้างระบบการเรียนรู้ที่ช่วยปรับสร้างความก้าวหน้าให้สถาบันการศึกษา ให้มีแบบแผนในการปรับตัวเรียนจากสนามงานจริงในโรงงาน ขณะเดียวกันก็ได้สร้างการเรียนในแบบโรงงานในโรงเรียนขึ้นด้วย โดยทำกับ สำนักวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก)

ARAI Academy เป็นระบบการศึกษาใหม่ที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษามีประสบการณ์ตรง ปรับศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มช่างวิศวกรรม จนถึงโลจิสติกส์ในแพลตฟอร์ม 4.0 ซึ่งใช้ระบบการสื่อสารเชื่อมระบบงานในโรงงานด้วย 5G บนระบบคลาวด์ ซึ่งจัดแบ่งพื้นที่การเรียนรู้เรื่อง Factory 4.0 ออกเป็น 3 พื้นที่ขนาดใหญ่ ใน 3 อาคาร

อาคารแรก พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร เป็นห้องปฏิบัติการเรียนรู้ที่ผสมผสานความคิด-ทฤษฎีกับการทำงานในหน้างานจริง เพื่อสร้างความเข้าใจกลไกความเคลื่อนไหว 6 เรื่องที่สำคัญในระบบออโตเมชั่น โรโบติกส์ เอไอ และ ไอโอที ประกอบด้วย ส่วนแรก เป็นการเรียนรู้งานการผลิตด้านการฉีดพลาสติก ส่วนที่ 2 เรื่องการปั๊มขึ้นรูป-รีด-เชื่อม ส่วนที่ 3 เรื่อง งานกลึง CNC ส่วนที่ 4 เป็นการปั๊มขึ้นรูปโลหะ ส่วนที่ 5 เป็นการเรียนรู้การประกอบบนสายพานลำเลียง ส่วนที่ 6 เป็น Intelligent Warehouse ซึ่งในอาคารนี้มีห้องเรียน CNC และ หุ่นยนต์ แสดงให้ผู้เรียนเข้าใจกลไกความเคลื่อนไหวต่างๆของชุดความรู้-ทักษะที่เกี่ยวข้อง และมีห้องควบคุมระบบการผลิตด้วยแดชบอร์ด อาคารนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะจากประสบการณ์จริงในงาน 4.0 จากการชี้แนะและประสบการณ์ตรงจากการถามผู้เข้าเรียน-ผู้เข้าฝึกอบรมพบว่า ทุกคนมีความพึงพอใจสูงมากจากระบบการเรียนรู้นี้ ช่วยให้ทุกคนได้ความรู้-ทักษะ-ประสบการณ์ที่สัมผัสจริงในงานการผลิตอย่างเป็นระบบ ช่วยคลี่คลายสร้างความเข้าใจเรื่อง Factory 4.0 ได้อย่างดี

อาคารที่ 2 และ 3 ทั้งสองอาคารมีอาคารละพื้นที่ 1,600 ตารางเมตรเท่ากันอาคารที่สอง เป็นพื้นที่การเรียนรู้เรื่อง Mini industries 4.0 เป้าหมายวางไว้เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและระบบการผลิตให้กับกลุ่ม SMEs ที่วันนี้ต้องปรับตัวเองอย่างรวดเร็วในโครงสร้างการผลิตใหม่ที่เปลี่ยนไป! ระบบ Mini Factory 4.0 แพลตฟอร์ม 4.0 ในอาคารที่สองนี้ เป็นการอบรมภาคปฏิบัติการที่มุ่งสร้างความรู้-ทักษะ-ประสบการณ์ใหม่ในการผลิตให้กับกลุ่ม SMEs มุ่งเสริมสร้างจัดปรับพลังการผลิตและแพลตฟอร์ม 4.0ใหม่ ที่เชื่อมเข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลระบบคลาวด์ เข้าขับเคลื่อนปรับสร้างการประกอบการ-การผลิตของ SMEs สู่ความก้าวหน้าใหม่ทั้งระบบ

อาคารส่วนที่ 3 พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร เป็นกลุ่มงานรีโทรฟิต ซ่อมสร้าง-ยกระดับเครื่องจักรที่ล้าสมัย เสีย ใช้งานไม่ได้แล้ว ให้เป็นเครื่องจักรที่กลับมาใช้ได้และอัพเกรดให้ดีขึ้น-ทำงานได้หลากหลายขึ้น-เร็วขึ้น และเป็นส่วนที่จะสร้างการเรียนรู้ในการทำ “ต้นแบบ” ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งระบบจักรกลและระบบงานในกระบวนการผลิตต้นแบบที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ในทั้ง 3 อาคารที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ทั้งหมดนี้ เป็นงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่ ที่จะส่งเสริมศักยภาพใหม่ให้เกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ เป็นการสร้างสรรค์รากฐานการศึกษาใหม่ให้กับการพัฒนาประเทศที่กำลังปรับทิศมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

แพลตฟอร์ม 4.0 เป็นภาคบังคับในระบบการผลิตและบริการของโลกยุคใหม่ ที่ช่วยลดต้นทุนลงกว่าร้อยละ 30 และช่วยลดปัญหาด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมได้ดี การพัฒนาระบบอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่ทั้ง 3 ส่วนของ ARAI Academy ได้ร่วมงานใกล้ชิดกับสำนักวิศวกรรม มทร.ตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีการจัดการทั้งภาคปฏิบัติ-ภาคทฤษฎี-และการค้นคว้าวิจัย โดย SNC ร่วมมือกับเครือข่าย 18 มหาวิทยาลัย และเชื่อมประสาน 40 วิทยาลัยระดับอาชีวะทั่วประเทศ ซึ่งการสร้างสรรค์ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่ SNC ริเริ่มนี้เป็นการริเริ่มที่ถูกที่-ถูกเวลา ท่ามกลางที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์โควิด ส่วนไทยก็กำลังต้องการการปรับตัว-ปรับความรู้-ปรับทักษะให้ก้าวไปทันโลกใบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว

การจัดการศึกษานี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมกับ “กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา” ที่กระทรวงอุดมศึกษาฯกำลังดำเนินการอยู่ เป็นการสร้างการศึกษากลุ่มช่าง วิศวกร ดิจิทัล ไปจนถึงโลจิสติกส์ ที่เปิดพื้นที่สร้างความรู้-ทักษะ-ประสบการณ์จากการลงมือทำจริง ช่วยพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ส่งผลต่อการปรับฐานการผลิตและบริการในการพัฒนาประเทศที่มีความหมายยิ่ง!

แหล่งข้อมูล

https://www.salika.co/2021/07/27/arai-academy-new-way-of-education/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210