การหารือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน

Loading

3 ก.ค. 67 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีนายอภิชาต ราชคำ ได้มีโอกาสในการติดต่อประสานงาน บจก. มัณฑาซิสเท็ม โดยมีคุณมิตต์  CEO พร้อมด้วยคุณธัญญา CEO Security Systems Media เพื่อเข้าหารือการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่สนใจเข้าทำงาน พร้อมกับการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มทร.อีสาน วข.สกลนคร และได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่จะเป็นอนาคต ของชาติต่อไป


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210