อว. พร้อมเสริมทักษะ AI เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอน

Loading

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมปฏิรูปการศึกษา เล็งนำทักษะด้าน AI ที่เป็นทักษะที่สำคัญของโลกยุคปัจจุบัน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้แต่งตั้ง ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธานคณะทำงานปฏิรูประบบอุดมศึกษา เพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการปฏิรูปเสริมระบบอุดมศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายที่เน้นการสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มีความรู้ที่ดี มีทักษะและสมรรถนะ (competency) รวมถึงมีคุณลักษณะ (characters) ที่ดี รวมถึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เสริมและสร้างความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยกลไกและเครื่องมือของทางกระทรวงฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก

เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เช่น การสะสมหน่วยเรียนรู้หรือธนาคารเครดิต (Credit Bank) การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) การเรียนแบบปฏิบัติจริง (Experiential Learning) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) การจัดทำใบรับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนักศึกษาว่ามีทักษะที่สอดคล้องกับการทำงาน (Skill Transcipt) และเน้นประเด็นสำคัญที่เป็นจุดพลิกผันสู่อนาคต เช่น ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก สร้างโอกาส สร้างความพร้อม และทักษะให้นิสิตนักศึกษา ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม สามารถเรียนควบคู่กับการทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น

ด้าน ศ.บัณฑิต เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะทำงานปฏิรูประบบอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกโดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นปฏิรูปเสริมระบบอุดมศึกษา โดยเริ่มจากการนำทักษะด้าน AI ที่เป็นทักษะที่สำคัญของโลกในยุคปัจจุบัน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจ AI ภายในปีที่ 2 ที่เข้าศึกษา อีกทั้งมีทักษะและสมรรถนะด้าน AI หลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ควบคู่กับความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.posttoday.com/smart-life/708333


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210