หนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ AI ยกระดับบริการสาธารณะ

Loading

บิสกิต โชลูชั่น แนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ AI ยกระดับชุมชนสู่ Smart City สบช่องพัฒนา 2 โซลูชั่น Fullloop “ระบบฟังเสียงประชาชน” และ โซลูชั่น Bizcuit Vision Analytic เปลี่ยน CCTV เดิมให้เป็นกล้อง AI ใช้งบประมาณน้อย พัฒนาระบบไม่นาน ใช้งานได้จริง

นายสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (BIZCUIT Solution) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐฯ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเล็ก ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI และ Machine Learning โดยมีหน่วยงานภาครัฐฯ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานบริการสาธารณะและให้บริการประชาชนในส่วนต่างๆ แล้วประกอบด้วย งานด้านสวัสดิการสังคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานด้านความปลอดภัยในชุมชน และท้องถนน ความมั่นคงด้านปลอดภัย ส่วนงานสาธารณะสุข การศึกษา และงานประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการบูรณาการ AI และ Machine Learning ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จะต้องตอบโจทย์การทำงานด้านการป้องกันปัญหาในเชิงรับ เพื่อใช้ในงานสำนักงานทั่วไป และเชิงรุกด้วยการนำเอาข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บสะสม ออกมาวิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงความต้องการของประชาชนในเชิงลึก เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่แนวทางให้บริการประชาชนได้ถึงต้นตอของปัญหาอย่างตรงจุด ช่วยวางแผนแก้ไขปัญหาเมืองในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ประโยชน์ของการนำ AI มาใช้ในงานบริหารจัดการชุมชน และงานบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะมีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย

1 บริหารชุมชนได้ดีรอบด้าน โดยมี AI เข้ามาช่วยให้วางแผนจัดการชุมชนได้ในทุกมิติ แก้ไขได้ถึงต้นต่อของปัญหา และยังสามารถรวบรวมข้อมูลปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืน ทำให้ประชาชน ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทุกด้าน

2 ช่วยพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาความปลอดภัยในชุมชน ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านการศึกษา เป็นต้น

3 ทำน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีขึ้น ใช้คนและมีขั้นตอนการทำงานสั้นลง เพราะ AI ช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำ บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น บนงบประมาณที่น้อยลง แต่กลับสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น ครอบคุลมยิ่งขึ้น

4 เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยจุดเด่นด้านการปรับปรุงประสบการณ์ของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภาครัฐฯ ให้ดีขึ้นได้ ทำให้ทั้งภาครัฐฯ เอกชน และประชาชนในชุมชนยินดีเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาบริการของรัฐฯให้ดียิ่งขึ้น

5 ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม การนำ AI และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ช่วยลดงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐฯ ในขณะที่ช่วยลดการใช้กระดาษในการดำเนินงานต่างๆ เนื่องจากทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถส่งไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสารต่างๆ ผ่านทางแอพพลิเคชันได้ทันที

“แม้ภาครัฐฯ จะตระหนักถึงประโยชน์ของการนำ AI ไปใช้ในงานบริการสาธารณะและประชาชน แต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้อจำกัด ในขณะที่พื้นที่ในความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ทั้งยังเข้าใจว่าการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ต้องใช้งบประมาณสูง เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก ต้องสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ บิสกิต โซลูชั่น มองเห็นโอกาสในช่องว่างดังกล่าว จึงได้พัฒนาโซลูชั่น AI ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องใช้งบประมาณที่มากเกิดความจำเป็นก็สามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ บิสกิต โซลูชั่น เชื่อว่าหัวใจสำคัญของการยกระดับชุมชุมสู่ Smart City ได้สำเร็จ คือการทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ บนงบประมาณที่เข้าถึงได้”

นายสุทธิพันธุ์ กล่าว เสริมว่า โซลูชั่น Fullloop “ระบบฟังเสียงประชาชน” สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทุกช่องทาง ทั้ง Online และ Offline จัดการทุกเคสได้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยการสร้างกระบวนการทำงาน (Workflow) อัตโนมัติ โดยระบบสามารถส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ด้านการประมวลผลสามารถแยกแยะทุกเรื่องราวที่ประชาชนส่งเข้ามาจากทุกช่องทาง ประมวลผลว่าเรื่องใดเป็น ‘คำร้องเรียน’ หรือเรื่องใดเป็น ‘ข้อเสนอแนะ’ การแยกแยะเจตนาในการใช้ข้อมูลจากประชาชนนี้สำคัญมากในการช่วยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา สามารถกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาได้ และมีการแจ้งไปยังหัวหน้างานหากไม่สามารถปิดงานได้ตามเวลาที่กำหนด สรุปประเด็นปัญหาได้ตลอดเวลา และสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไป สู่การวางแผนแก้ปัญหาชุมชนในระยะยาว ทั้งยังช่วยพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนในชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีโซลูชั่น Bizcuit Vision Analytic ซึ่งเป็น Video Analytic ที่ทำงานด้วยระบบ Edge Computing ร่วมกับ AI Computer Vision ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time เปลี่ยนกล้องวงจรปิดเดิม ให้กลายเป็นกล้อง AI ช่วยเป็น พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน หรือนำมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานการจราจรบนท้องถนน ซึ่งนับเป็นทางออกใหม่ที่ช่วย เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนใช้รถใช้ถนนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พยายามออกแบบระบบดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐฯ บนงบประมาณที่เข้าถึงได้ และดำเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.thansettakij.com/technology/technology/551953


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210