AI GPT-3 มีระดับสติปัญญาเท่าคนมี “พรสวรรค์”

Loading

นักวิจัยจาก UCLA ทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความฉลาดระหว่าง นักศึกษาทั่วไป กับ GPT-3 โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ 3 หมวดหมู่ คือ ความรู้ทั่วไป คะแนนสอบ SAT และไอคิว

ผลการวิจัยได้ข้อสรุปชัดเจนว่า “AI” ได้คะแนนสูงกว่า “มนุษย์” ทั้ง 3 หมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่ให้ตอบแบบ “อัตนัย” หรือ “ปรนัย” ปัญญาประดิษฐ์ใช้เหตุผลที่แสดงความฉลาด เอาชนะมนุษย์ได้อย่างชัดเจน

ในคำถามที่มีรูปแบบนามธรรม GPT-3 แสดงความสามารถที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ สามารถจับคู่เปรียบเทียบได้เหนือกว่ามนุษย์ในการตั้งค่าส่วนใหญ่ นับเฉพาะปัญหาตรรกะ มนุษย์ได้คะแนนในระดับที่ 38 เปอร์เซ็นไทล์ แต่ AI ได้คะแนนในระดับที่ 80 เปอร์เซ็นไทล์

ไอคิวของคนปกติจะอยู่ระหว่าง 90 – 109 แต่ผลการทดสอบไอคิว GPT-3 พบว่า มันได้คะแนนสูงกว่า 120 หากมนุษย์ได้คะแนนระดับนี้ จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่มี “พรสวรรค์”

ใครที่เอา AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน ก็เหมือนกับการมีคนฉลาดๆที่มีพรสวรรค์เหนือคนทั่วไปเป็นผู้ช่วยทำงาน!

GPT-3 ของ OpenAI มี Elon Musk เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ในปัจจุบันมี Microsoft เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นโมเดลภาษาที่ใหญ่ที่สุด และทรงพลังที่สุด ฝึกฝนมันจาก 175 พันล้านพารามิเตอร์

ChatGPT ของ OpenAI สามารถสื่อสารโต้ตอบกับคนได้เกือบทุกเรื่อง ถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญของ AI เป็นข่าวดังทั่วโลกในช่วงปลายปี 2022

AI ในปัจจุบัน ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีไว้ทำงานซ้ำซากที่ดูโง่ๆเท่านั้น แต่ AI กำลังอยู่ในขบวนการพัฒนาที่ทำให้มันมีความฉลาดในระดับเดียวกับมนุษย์ หรือ AGI (Artificial General Intelligence)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2439069636251044/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210