“อีอีซี” จุดประกาย “ทวิภาคี…เอไอ” สู่การปั้นสตาร์ทอัพแดนอีสาน

Loading

ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการศึกษาวันนี้ถูกทำลายล้างจนต้องปรับตัวรับกระแสใหม่ ความรู้กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ตำราการศึกษาไม่ใช่คำตอบความสำเร็จ แต่ทักษะคือผลลัพธ์สำคัญที่สุดเมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถทำงานในสายงานนั้นได้หรือเปล่า ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมหรือไม่ เกรดการเรียนเป็นแค่เพียงส่วนประกอบ ถ้าทักษะไม่ตรงกับความต้องการของงาน ก็ยากที่จะผ่านการพิจารณา ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าวันนี้มีนักศึกษาระดับเกียรตินิยมนับแสนรายตกงานเพราะทักษะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี คือหนึ่งในคำตอบของการปฏิรูประบบการศึกษาไทย เนื่องจากมีอุตสาหกรรมยุคใหม่เข้าไปตั้งฐานการผลิตจำนวนมาก อุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การสร้างบุคลากรรองรับจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนคาดหวัง นำมาสู่การจัดตั้งคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC ศึกษาความต้องการของ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซีว่าแต่ละอุตสาหกรรมต้องการแรงงานในช่วง 3-5 ปีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อนำดีมานด์ไปออกแบบหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ เริ่มตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา

นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานยุคใหม่แล้ว ในด้านหนึ่ง EEC HDC ยังดึงภาคเอกชนที่มีศักยภาพมาร่วมออกแบบหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษา เรียกว่า “อีอีซีโมเดล” พัฒนาทักษะฝีมือทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว หนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ CiRA Core แพลตฟอร์มระดับ Deep Learning ของ บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ “CiRA TECH” เป็นหนึ่งองค์กรที่มีการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาในพื้นที่อีอีซีในรูปแบบ “ทวิภาคี” ลงนามกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่อีอีซี นำโปรแกรม CiRA Core ไปสอนนักศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยผู้บริหาร CiRA TECH มองว่า แพลตฟอร์มเอไอจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอนที่ต้องการสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซีที่มีธุรกิจจำนวนมากต้องการบุคลากรด้านนี้ โดยบริษัทสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการมอบทุนต่อยอดทางการศึกษา ส่งเสริมให้เป็นสตาร์ทอัพ หรือ ผู้ประกอบการในอนาคต

จากความสำเร็จในพื้นที่อีอีซี CiRA Core ก้าวไปอีกขั้น ขยายไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนามบันทึกความตกลงกับหน่วยงานการศึกษาและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา รองรับการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC) นำแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ “CiRA Core” มาใช้ในการอบรมนักศึกษา ในรูปแบบ “ทวิภาคี” นำร่องด้วยการลงนามกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) จังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นอกจากการลงนามในรูปแบบทวิภาคีแล้ว ยังจัดโครงการ “พหุภาคี” เชิญชวนอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษา กลุ่ม “ไอซีทีอีสาน” 16 สถาบัน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม CiRA Core เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อนำวิชาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ต่อไป โดยสถานศึกษาทุกแห่งสามารถนำไลเซ่นส์โปรแกรม CiRA Core ไปใช้ได้ฟรี เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาแข่งขันได้ในระดับโลก

จากพื้นที่ “อีอีซี” สู่แดนอีสาน เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการ “สตาร์ท” ด้วยหมุดหมายจะขยายไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาในสถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีทุกแห่งได้เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม CiRA Core สร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำไปต่อยอด ทั้งการเข้าไปทำงานกับองค์กรต่างๆ หรือแม้กระทั่งทำธุรกิจของตัวเอง ในอนาคตที่เราคงเห็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นหลายรายเกิดขึ้นมาจากการจุดประกายครั้งนี้

แหล่งข้อมูล

https://www.salika.co/2022/07/21/eec-and-thai-northeast-startup/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210