AI for Traffic and Transportation ประกาศรายชื่อทีม

Loading

รายชื่อสมาชิกทีม  AI พันล้าน เฟส 2
AI for Traffic and Transportation Contest
ชื่อทีม  AI พันล้าน เฟส 2
ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ที่อยู่  199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
 
รายชื่อสมาชิกในทีม จำนวน 6 คน เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นิสิต-นักศึกษา
 1. นายพิษณุ ฐานสินพูล
  คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 2. นายธนภัทร จำปาเงิน
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 3. นายเจษฎา หิตะคุณ
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 4. นางสาวชลธิชา หองทองคัด
  คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 5. นายกัมปนาท จันทรักษ์
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 6. นายพีรพงษ์ แสนเสน
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 3 ท่าน
 1. นายกฤษฎา บุญมีวิเศษ
  ตำแหน่ง อาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 2. นายเมธา ทัศคร
  ตำแหน่ง อาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 3. นายอรรคชัย ภูผานิล
  ตำแหน่ง อาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

ประเภทที่ 3 : แบบจำลองระบบตรวจจับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

รายชื่อสมาชิกทีม CIS Teams
ชื่อทีม CIS Teams
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ 59/13 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

 

รายชื่อสมาชิกในทีม จำนวน 6 คน เป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นิสิต-นักศึกษา
 1. นายวัชรมุษฐ ธนสารจิรพงษ์
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 2. นายพุฒธิพงษ์ สอนสำโรง
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 3. นางสาวประกายดาว ขันสัมฤทธิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 4. นายธนพล รู้สูงเนิน
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 5. นายสิทธิเดช คำรังสี
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 6. นายภาณุวัฒน์ ชุ่มพิมาย
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 4 ท่าน
 1. ผศ.ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ
  ตำแหน่ง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 2. ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว
  ตำแหน่ง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 3. ผศ.จิตสราญ สีกู่กา
  ตำแหน่ง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 4. นายวีรเทพ สุดแดน
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

ประเภทที่ 3 : แบบจำลองระบบตรวจจับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

รายชื่อสมาชิกทีม Nano
ชื่อทีม Nano
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

 

รายชื่อสมาชิกในทีม จำนวน 5 คน เป็นนักศึกษากำลังศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
นิสิต-นักศึกษา
 1. นายพีรวิชญ์ แก:วบริสุทธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
 2. นายจตุรพร อุปนันท์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
 3. นางสาวนภาวรรณ บุญอินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
 4. นายสรศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
 5. นายอัษฎา มูลเมือง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน

ดร.ณชยา จินดาคำ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
การวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

ประเภทที่ 3 : แบบจำลองระบบตรวจจับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

รายชื่อสมาชิกทีม VALO
ชื่อทีม  VALO
ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ที่อยู่  19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

 

รายชื่อสมาชิกในทีม จำนวน 5 คน เป็นนักศึกษากำลังศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
นิสิต-นักศึกษา
 1. นายอนุชา สิทธิโชค
  สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. นายสหรัฐ ใจเมตตา
  สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. นายพงศกร ผลสวิง
  สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. นายอวิรุทธิ์ ชุมสวัสดิ์
  สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. นายอภินันท์ สุวรรณวงศ์
  สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน

ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

ประเภทที่ 2 : แบบจำลองบริหารจัดการความปลอดภัยบนทางม้าลายด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประดิษฐ์


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210