AI Chatbot เปลี่ยนโลกการเกษตร

Loading

ในปี 2023 ยังมีคนอดอยากทั่วโลกที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างรุนแรงประมาณ 345 ล้านคน มีการประเมินว่า อาหารที่เกษตรกรผลิตได้ทั่วโลก มีส่วนที่สูญเปล่าไม่ถึงมือผู้บริโภคมากถึง 30%

สาเหตุที่ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรไม่ได้รับการบริโภค เช่น ปัญหาดินฟ้าอากาศ การเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมาะสม ผลิตผลบางอย่างมีเกินความต้องการ การเน่าเสีย ขาดสถานที่จัดเก็บ ไม่มีการแปรรูปที่ดี ปัญหาการขนส่ง ปัญหาตลาด ฯลฯ

วันนี้มี AI Chatbot ที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยทำให้ประสิทธิภาพงานทุกด้านดีขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายๆผ่านทางแอปสมาร์ทโฟน สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ใช้งานง่าย

แอปที่มีการใช้งานสำหรับเกษตรกรโดยตรง เช่น Akio, FarmBot, MyFarm, Agribot, ForFarm ฯลฯ

AI สามารถให้ข้อมูลวิธีการทำการเกษตรที่ถูกต้องของพืชผลทุกชนิดจะเพิ่มผลิตผลได้อย่างไร? ทำอย่างไรถึงจะลดการสูญเสียในการเพาะปลูกได้? วิธีการปรับปรุงการใช้น้ำ ต้องทำยังไง? จะควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีไหน? ใส่ปุ๋ยอะไร? ใส่เท่าไร? ใส่เมื่อไหร่?

AI มีข้อมูลสภาพอากาศที่ถูกต้อง คาดการณ์ล่วงหน้าได้ ให้คำแนะนำเรื่องช่วงเวลาเพาะปลูก และช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวได้อย่างแม่นยำ

นอกจากคำแนะนำเรื่องวิธีการผลิต และสภาพภูมิอากาศแล้ว AI ยังมีข้อมูลทางด้านการตลาดที่ครอบคลุมทุกเรื่อง

เกษตรกรสามารถใช้แอปมือถือติดตามตรวจสอบราคาสินค้าเกษตร ค้นหาตลาดสำหรับพืชผลของเขา ช่วยทำให้มีรายได้มากขึ้น

อย่างในประเทศไทย แอปพลิเคชัน “ForFarm” เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรและซื้อขายสินค้าเกษตร ช่วยให้เกษตรกรในไทยขายผลผลิตของตนได้ในราคาที่สูงขึ้น

จากการศึกษาของ McKinsey Global Institute พบว่าแอปมือถือสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ 10-20% และลดต้นทุนการผลิตได้ 10-15%

วันนี้ AI ยังไม่ได้เข้ามาทำงานแทนเกษตรกร แต่ AI ช่วยทำให้งานของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด

ความมั่นคงทางด้านอาหารทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้น การสูญเสียจะมีน้อยลง

แอปมือถือกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเกษตรกรทั่วโลก ใครไม่ใช้เครื่องมือนี้จะล้าหลังหมดอนาคต

เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้ง่ายๆ และมันกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=773947624743916&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210